Vážená paní/ Vážený pane,

dovolte nám, abychom Vám představili naši společnost SIGNAL TRADE.

Naše společnost má několikaleté zkušenosti s poradenstvím na světových kapitálových trzích, díky kterým můžeme nabídnout našim klientům profesionální servis při investování a zhodnocování jejich finančních prostředků. Společnost SIGNAL TRADE s.r.o. splňuje veškeré odborné předpoklady, včetně všech zákonných požadavků, a je registrovaným investičním zprostředkovatelem ve smyslu ust. §29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Činnost společnosti spadá pod dohled regulátora trhu, ČNB.

Servis společnosti SIGNAL TRADE je postaven na individuálně zaměřeném poradenství, kdy každý klient má svého vlastního poradce, který se o klienta stará po celou dobu spolupráce s naší společností a který ho provází všemi úskalími kapitálových trhů. Zejména díky úzké spolupráci mezi klientem a naším poradcem jsou klienti schopni rychle a efektivně realizovat své investiční záměry.

Profesionální team našich odborných poradců se vždy snaží navrhnout klientovi taková řešení jeho investice, která maximalizují požadované výnosy za současného veškerého úsilí minimalizace rizika, přičemž na všechna rizika, spjatá s danou investicí, je klient objektivně a jasně upozorněn. Klienta považujeme za rovnocenného partnera a proto s ním toto řešení vždy podrobně konzultujeme a finální rozhodnutí, jestli k dané investici dojde, je vždy jen a pouze na klientovi.

Investování každého klienta se odvíjí od jeho investičního profilu, s přihlédnutím k jeho přáním, představám a požadavkům. Vyhodnocování investičního profilu klienta se provádí individuálně a zohledňuje se při něm značné množství faktorů, zejména zkušenosti a znalosti v oblasti investic investiční cíle nebo finanční zázemí.

Klientům využívajícím při investování naší společnost poskytujeme nejen podporu odborníků s mnohaletou praxí jak v České republice, tak i v zahraničí, ale i kvalitní informační servis společnosti Thomson Reuters, analytickou podporu a zejména neustálý monitoring investic v reálném čase a následné okamžité informování dle klientem předem stanovených parametrů.

Protože klientům chceme dopřát maximální pohodlí při realizaci jejich investic, patří mezi portfolio našich služeb také přijímání a předávání pokynů k realizaci. Klient se tak může se svým investičním záměrem telefonicky obrátit na naši společnost, respektive naše pracovníky, kteří zpracují jeho požadavek k realizaci. Klient se díky tomu nemusí obtěžovat seznamováním se se složitými obchodními aplikacemi.

Naší běžnou praxí pro zájemce o investování na kapitálových trzích jsou osobní konzultace v sídle naší společnosti. V případě zájmu o tuto schůzku, nebo v případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Kodaňská 558/25
101 00, Praha 10
www.signaltrade.cz

 

Právní upozornění:

Společnost SIGNAL TRADE s.r.o., IČ: 24147095, se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 558/25, 101 00 je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Na základě registrace investičního zprostředkovatele může Společnost poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Veškeré informace týkající se investičních nástrojů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou ověřování zdroje a obsahu informací obsažených v prezentaci Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost či úplnost. Tato zpráva není investiční radou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT či investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí nebo podobným obecným doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších předpisů. Informace poskytnuté v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. ZPKT ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji. Společnost upozorňuje, že informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li investor některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí. Investiční nástroje zmíněné v této zprávě nemusí být vhodné pro každého investora. Informace zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti investora. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle. Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko). Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.signaltrade.cz. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. Adresát této zprávy bere na vědomí, že Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje jím poskytnuté v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvních ujednání a platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pátek 14. června 2024 Praha 06:46,New York00:46