Co jsou ETF (Exchange Traded Fund)

Exchange Traded Funds (ETF) jsou burzovně obchodované fondy. Jedná se tedy, tak jako u klasických fondů, o souhrn majetku, který se může skládat z nejrůznějších aktiv. Nejvýraznějším znakem ETF je fakt, že emitované cenné papíry fondu jsou burzovně obchodované, zpravidla klasicky jako akcie. Cena je tak tvořena nabídkou a poptávkou průběžným způsobem během obchodního dne, přičemž volatilita (kolísavost), případně rizikovost, je určována zejména likviditou konkrétního ETF a složením podkladového aktiva, respektive složením aktiv, do kterých ETF investuje.
Obliba ETF jako investičního instrumentu celosvětově strmě rostě. V roce 2000 se majetek spravovaný prostřednictvím ETF počítal na 74,3 mld. USD. V roce 2010 majetek v ETF vzrostl na 1311 mld. USD. Investoři totiž kvitují mnohé kladné vlastnosti ETF.

Tyto fondy si totiž například účtují malé poplatky za správu. Další velkou výhodou ETF je snadná diverzifikace portfolia. Pokud investor hypoteticky chce vsadit na růst finančního sektoru, nemusí rozdělit svou investici do několika akcií finančních institucí, nýbrž může koupit cenné papíry jednoho vybraného ETF, jehož podkladovým aktivem je finanční sektor.

Dokonce může zvolit dynamičtější investici podobné investici takzvaně na páku (margin), aniž by si půjčoval cizí finanční prostředky, jak je zvykem u nederivátových instrumentů.  Investor má totiž možnost investovat do ETF, který například reflektuje díky svým nakoupeným pozicím vývoj na podkladovém aktivu x krát rychleji, a to oběma směry. Tak například ETF  s tickerem FAS (Direxion Financial Bull 3X Shares) reflektuje 3 x směr finančního sektoru měřeno indexem Russell 1000® Financial Services Index, to znamená, že pokud finanční sektor měřeno tímto indexem roste na burze o 1 %, uvažované ETF s tickerem FAS roste o 3 %. Nutno dodat, že při poklesu platí uvedená matematika stejně.

Slovo „fond“ běžně u investorů evokuje diverzifikovanou investici na dlouhou dobu s nejistým výsledkem, přičemž hodnotu této investice není třeba příliš aktivně sledovat. U burzovně obchodovaných ETF tomu tak zpravidla nebývá. Především ETF s využitím pákového efektu (viz výše) jsou velmi dynamické investice, které se nehodí pro individuálního investora, který postrádá dostatečné množství času na sledování vývoje ETF, zkušenosti a odbornost.

Příkladný výčet obchodovaných ETF:

SPDR Gold Trust (GLD) – reflektuje vývoj ceny zlata

SPDR S&P 500 ETF (SPY)  - reflektuje vývoj indexu S&P 500

ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) – reflektuje 2x vývoj indexu S&P 500

ProShares UltraShort S&P 500 Fund (SDS) – reflektuje 2x inverzně vývoj indexu S&P 500 (ETF roste 2x rychleji, než o kolik klesá index a naopak – spekuluje tedy na pokles)

NASDAQ 100 Trust Shares ETF (QQQ) – reflektuje vývoj indexu Nasdaq 100

ProShares Ultra QQQ Fund (QLD) - reflektuje 2 x vývoj indexu Nasdaq 100

ProShares UltraShort QQQ Fund (QID) - reflektuje 2x inverzně vývoj indexu Nasdaq 100 (ETF roste 2x rychleji, než o kolik klesá index a naopak – spekuluje tedy na pokles)

Direxion Financial Bull 3X - Triple-Leveraged ETF (FAS) – reflektuje 3x vývoj finančního sektoru měřeno indexem Russell 1000® Financial Services Index

Direxion Financial Bear 3X - Triple-Leveraged ETF (FAZ)  - reflektuje inverzně 3x vývoj finančního sektoru měřeno indexem Russell 1000® Financial Services Index

K právní povaze ETF (Metodické a výkladové materiály ČNB)

ETF lze charakterizovat jako fond, který drží majetek skládající se z různých aktiv, a který vydává cenné papíry, jež jsou obchodovány na burze. Obvyklým pojmovým znakem ETF je, že cenný papír vydaný ETF představuje určitý podíl na majetku ETF a v případě likvidace připadne každému držiteli cenného papíru příslušný podíl z majetku ETF.

Evropské ani české právo ETF konkrétně nereguluje, nicméně z pohledu směrnice 85/611/EHS (dále jen „UCITS“) lze ETF charakterizovat jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, který je obvykle založen jako otevřený podílový fond.

Výbor evropských orgánů dohledu nad kapitálovým trhem (CESR) ve svém materiálu „MiFID – complex and non-complex financial instruments for the purposes of the Directive´s appropriateness requirements“ z 3.11. 2009 řadí ETF mezi fondy kolektivního investování, a pokud jsou založeny podle směrnice UCITS, pak cenné papíry jimi vydané posuzuje jako tzv. jednoduché (non-complex) nástroje podle čl. 19 odst. 6 směrnice 2004/39/ES (MiFID).

Z pohledu  českého práva ETF shora uvedenou charakteristikou naplňují znaky definice podílového fondu podle § 6 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování – soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listůpodílového fondu v poměru podle vlastněných podílových listů. Z hlediska kategorizace investičních nástrojů podle § 3 odst. 1  ZPKT lze cenné papíry vydané ETF podřadit pod cenné papíry kolektivního investování, a pokud jsou založeny podle směrnice UCITS, pak je lze považovat podle § 15k odst. 2 ZPKT za jednoduché investiční nástroje. Cenné papíry vydané ostatními ETF, nezaloženými podle směrnice UCITS, včetně pákových ETF a inverzních ETF, je nutné považovat za komplexní investiční nástroje, a obchodník s cennými papíry při poskytování hlavní investiční služby uvedené § 4 odst. 2 písm. a) nebo b) ZPKT je povinen provádět tzv. test přiměřenosti podle § 15i odst. 1 a násl. ZPKT. 

Současně je nezbytné, aby obchodník s cennými papíry u těchto nástrojů dodržoval informační povinnost vůči zákazníkům, a to  zejména povinnosti podle § 15d odst. 1 písm. c) a d) ZPKT ve spojení s § 34 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky  č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb. Pokud obchodník s cennými papíry tuto povinnost nesplní, jedná se o porušení povinnosti při jednání se zákazníky podle § 15 odst. 1 ZPKT.

Neděle 21. července 2024 Praha 18:40,New York12:40